خودرویی

در مشخصات محصولات زیر برچسب خودرویی آمده است:

Nuvi 205W

توقف ارایه محصول

Nuvi 1300

توقف ارایه محصول

nuvi 715

توقف ارایه محصول

Nuvi 1310

توقف ارایه محصول

Montana 650

توقف ارایه محصول

Montana 600

توقف ارایه محصول

Nuvi 2595

توقف ارایه محصول

Nuvi 1410

توقف ارایه محصول

Nuvi 40

توقف ارایه محصول