نقشه دريايي

نقشه دریایی یا BlueChart اطلاعات با جزئیاتی بصورت برداری در مورد لنگرگاه ها، آبراه ها ، موانع و محدودیت ها ارایه می دهد.
نقشه دريايي
ارسال بعد از یک روز

نقشه آبهاي خليج فارس تا درياي سرخ گارمین

1,000,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

نقشه آبهاي درياي خزر و درياي سياه گارمین

1,000,000 ريال +

PGMENA

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن
  • 1