زمان کارکرد باتری چیست؟


در مشخصات محصولات زیر زمان کارکرد باتری آمده است:

Vivosmart HR Black Regular

6,800,000 ريال +

Fenix 5 Silver with Granite Blue Band

26,000,000 ريال +

Fenix 3 سافاير HR خاکستري

23,700,000 ریال 21,500,000 ريال +

Fenix 3 سافاير نقره اي با بند چرمي بسته باندل

24,800,000 ريال +

eTrex 30x

8,600,000 ريال +

Vivosmart HR Plus Black-Shark Fin Gray Regular

9,300,000 ريال +

eTrex 10

4,400,000 ریال 4,200,000 ريال +

Oregon 650

16,400,000 ريال +

GPSMAP 64s

11,700,000 ریال 11,200,000 ريال +